Czym zajmujemy się na co dzień

Roboty wodno-kanalizacyjne

 • rozdzielcze zewnętrzne sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej,
 • zewnętrzne sieci i przyłącza wodociągowe,
 • montaż pomp głębinowych i zestawów hydroforowych,
 • przepompownie ścieków sanitarnych, deszczowych, technologicznych,
 • osadniki piasku, separatory substancji ropopochodnych,
 • zbiorniki retencyjne, otwarte i zamknięte,
 • regulatory przepływu,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • odwodnienia dróg i placów przez wpusty i korytka ściekowe (odwodnienia liniowe),
 • drenaże, instalacje odwadniające,
 • systemy rozsączające,
 • bezwykopowe metody układania rurociągów

Roboty ziemne

 • roboty ziemne sprzętem mechanicznym- wykopy, nasypy, niwelacje,
 • usługi sprzętem budowlanym – koparki, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe itp.
 • transport ziemi, gruzów, materiałów,
 • tymczasowe obniżenie lustra wody gruntowej- zestawy igłofiltrów

Roboty drogowe

 • rozbiórka i demontaż istniejących elementów układów drogowych,
 • odbudowa układów drogowych po zakończonych robotach ziemnych, wod-kan do stanu pierwotnego